Výpadek internetu a èásti sítì
Friday 04 July 2008 - 16:48:41
Bìhem noci ze ètvrtka na pátek 4.7.2008 došlo k poškození nìkolika našich zaøízení vinou úderu blesku v jejich okolí. Došlo tedy k èásteènému výpadku naší sítì. Dále došlo takøíkajíc k pøímému zásahu i zaøízení našeho poskytovatele, který ale poruchu v krátkém èase odstranil.

Za nepohodlí se omlouváme, poruèit vìtru a dešti stále neumíme.Vrtule v našem okolí nechceme
Wednesday 11 June 2008 - 20:35:08
Pokud se také øadíte mezi odpùrce vrtulových monster, které v našem okolí chtìjí vystavìt, pozornì si pøeètìte èlánek Hranického týdnu(odkaz). Doufám za všechny se stejným názorem jako máme my, že k plánované stavbì nedojde.

Mnohem více informací najdete:
- Na èeské Wikipedii.
- Na stránkách odpùrcù vìtrných elektráren u Dukovan.
- Vìtrná energie v kostce - dùvody pro a proti vìtrným elektrárnám


Úryvky argumentù proti:
- V ÈR je celkový roèní koeficient využití vìtrných pouze 12,71 % (data za rok 2007 podle ÈSÚ)
- Výstavba vìtrných elektráren vede ke zvýšení nákladù na rozvod elektrické energie a zálohování jejích výpadkù. [27] Dochází ke zvýšení energetických ztrát [zdroj?]. V dùsledku vìtšího zatížení sítí a souèasnì nastává nutnost jejich posilování. To vše má za následek dodateèné náklady, které opìt zaplatí zákazník.
- VE nevypadnou sice prakticky nikdy všechny najednou, ale výkon vìtší než 20% nominálního výkonu dodávají v podmínkách ÈR jen pøibližnì po 20% doby jejich pøipojení do energetické soustavy. Jejich výpadek nemá takový dopad jako výpadek jediného bloku JETE, ale zálohovací kapacity jsou jejich výpadky blokovány po 80% doby jejich provozu (oproti cca 20% doby provozu JE).
- Vìtrné elektrárny jsou srovnatelnì hluèné jako ostatní typy elektráren, ale pøi stejném výkonu zabírají mnohonásobnì vìtší plochu.)
- Zdrojem infrazvukù jsou zejména mechanické èásti konstrukce vìtrných turbín. Hluk vìtrných elektráren, emitovaný v infrazvukové oblasti vykazuje vysoké špièky, dosahující až 70 dB (Vestas V-52 70 dB na frekvenci 16 Hz, Vestas V-80 72 dB ve frekvenèním rozsahu 4-26 Hz). Infrazvukové vlnìní se kromì vzdušné cesty šíøí i konstrukcí døíku a základovou deskou do okolí.
- Vìtrné elektrárny, nejenže neøeší energetický problém (spíše jej zhoršují svou nepravidelnou dodávkou energie) a navíc jsou mnohonásobnì dražší, než klasické zdroje energie.

"Jak je tedy možné, že se u nás plánuje výstavba nìkolika stovek vìtrných elektráren? Dùvod je prostý - státní dotace. Investor dostane na stavbu VTE dotaci od státu, další dotace ve formì zvýhodnìných výkupù elektøiny. To se to potom podniká, když to zaplatí daòoví poplatníci. " Ekonomické srovnání vìtrné energie s jadernou naleznete ZDE

Výkupní ceny elektøiny od 1.1.2007 (zdroj: eru.cz)

Sluneèní elektrárna 13.46 Kè/kWh
Vìtrná elektrárna 2.46 Kè/kWh
Jaderná elektrárna cca 1.00 Kè/kWh
Sí VS-NET.CZ podporuje skupinu KALIBRA
Saturday 24 May 2008 - 14:15:50

Kliknutím na logo otevøete webové stránky skupiny KALIBRA

Hudební skupina KALIBRA hraje cover verze známých domácích i zahranièních interpretù rùzných hudebních stylù od 90let až po souèasnost. Mùžete si tak v našem podání zapaøit tøeba na tìžkou rockovou klasiku, zaskákat na zahranièní hity nebo zaploužit na romantické a melodické skladby. Rozhodnì se nedržíme nìjakých vymezených mantinelù, takže si snad vybere každý z Vás nìco...
Pokud máte nìco na srdci smìrem k nám a nechce se Vám psát tady vedle online, použijte níže uvedený email, na vše rozumné Vám odpovíme :-)
Mail kontakt na kapelu: kalibra-rock@seznam.cz


Kliknutím na obrázek ho zvìtšíteLegálnost OS Windows
Friday 09 May 2008 - 18:51:31
Vzhledem k èastým dotazùm vám tímto zodpovím nìkolik otázek ohlednì legálnosti, neboli zèernání obrazovky nelegální kopie systému Windows.
V souèasnosti Microsoft ÈR provádí kampaò, která má za cíl vystrašit co nejvíce uživatelù využívajících tzv. nelegálních Windows a donutit je si své systémy legalizovat. Kampaò zapoèala bombastickým prohlášením ve zprávách TV Nova, že pokud jste pirátem, musíte se zákonitì bát témìø okamžitého odhalení a tvrdých právních postihù. Nìkterá média tato tvrzení dovedla k dokonalosti dodatkem, že poté co jste odhaleni jako piráti, celý poèítaè pøestane fungovat a dokonce pøijdete o všechny vaše data.
Všechna tato tvrzení jsou nesmysly!!!
Pravda je taková, že Microsoft novì pozmìnil již v pøed-minulém roce uvedenou kontrolu legálnosti Windows, tzv. Windows Genuine Advantage (Popis technologie najdete na WiKi). Tato kontrola legálnosti se do vašeho poèítaèe dostane pøi automatické, nebo ruèní aktualizaci (Windows Genuine Advantage - KB 905474) a následnì již nejde standardnì odinstalovat. Tato kontrola legálnosti se týká jak Windows XP tak všech Windows Vista. V minulosti tato kontrola pøed každým pøihlášením uživatele k poèítaèi zobrazovala zprávu, že systém Windows je kradený a je nutné si jej koupit a tím legalizovat. Tato hlášení jdou obejít pouhým spuštìním tohoto prográmku . Nová kontrola legálnosti k výše zmínìnému chování pøidává ještì pro nìkoho nepøíjemnou vlastnost, a to že v daných intervalech mìní pozadí plochy na èernou barvu a dále vybízí k aktivaci. Na Windows Vista po 30 dnech nedovolí na poèítaèi dìlat nic jiného než provést aktivaci. O data však nikdy nemùžete pøijít.
Zpùsob jak se vyhnout tìmto øešitelným problémùm je velice jednoduchý, neinstalujte Windows Genuine Advantage do svého poèítaèe. Pokud jste tak již uèinili, opìt je mnoho zpùsobù jak se této "aktualizace" zbavit, takže se nemusíte bát a pouze se zeptejte zkušenìjšího uživatele. Vzhledem k tomu, že mnoho z vás nijak neøeší aktualizace systému, doporuèím všem instalaci Service Pack 3 pro Windows XP a Service Pack 1 pro Windows Vista (u windows Vista pokud máte nelegální kopii, zjistìte si zda-li se vás netýhá tento problém: http://cdr.cz/a/23562 ). Tyto Service Packy obsahují všechny doposud vydané aktualizace pro každý systém a váš systém se stane mnohem bezpeènìjším než systém neaktualizovaný. Instalace Service Packu trvá cca 20 minut a je nutný restart po kterém ještì chvilku instalace pokraèuje. Service packy neobsahují Internet Explorer 7 (aktualizace však ano). Instalaci doporuèuji všem uživatelùm Windows, samozøejmì i tìm s legální kopií systému.

Ceny licencí Windows OEM pro vaši informaci:

Windows XP Home ............................................ 1600,-
Windows XP PRO .............................................. 2600,-
Windows Vista Home Basic ................................ 1600,-
Windows Vista Home Prem ................................ 2100,-
Windows Vista Business .................................... 2600,-

Tabulku s popisem vlastností jednotlivých verzí Windows Vista naleznete ZDE - EN, ZDE - CZ
Jednoduchý èlánek o verzích Windows Vista naleznete ZDE.Plánovaný výpadek
Wednesday 23 April 2008 - 16:36:01
dovolte abychom Vás informovali o plánovaném výpadku internetové konektivity, ke kterému dojde v dùsledku upgradu spoje Ceragon mezi nádražím Hulín a Hostýnem. Probìhne upgrade jednotek a zvýší se tak propustnost spoje.
K výluce dojde dne 25.4.2008 (tento pátek) v dobì mezi 06:30 až 08:00 hod.; pøedpokládaná doba výpadku služeb je 30 – 60 minut.[Submitted by onas]Nová banka na trhu
Wednesday 09 April 2008 - 18:40:37
Nekteøí si již možná všimli nové banky na našem trhu a tou je Mbank. Já sám již vlastním její konto a doporuèuji o tom zauvažovat. Pøípadnì rovnou odzkoušet aspon jako druhý osobní úèet, vždy proè ne když neplatíte žádné poplatky :)
[Submitted by onas]Výpadek elektøiny, výpadek spoje
Saturday 01 March 2008 - 18:26:41
Dnes došlo k dlouhodobému výpadku elektøiny ve Všechovicích a okolí. Výpadek trval nastal asi v 11:30 a trval do 16:00. Výpadek byl tak dlouhý že naše záložní zdroje vypadly a shodily tak všechny zaøízení. Po zapnutí proudu nabìhly všechny vnitøní zaøízení, bohužel zaøízení hlavní linky na Hostýn nenabìhlo. V této chvíli poruchu øešíme.
Za potíže se omlouváme.

18:31 - Internet opìt jde, ještì jednou se omlouvám za delší výpadek.Automatizované odesílání Faktur e-mailem
Thursday 14 February 2008 - 22:45:46
Poèínaje 14.2.2008 budou faktury pro zaplacení paušálního poplatku odesílány pouze elektronickou formou na váš e-mail. Faktura je vložena jako pøíloha ve formátu PDF.
V pøípadì, že vám faktura za první ètvrtletí nebude doruèena do této nedìle 17.2.2008 a vyžadujete její doruèení, napište na e-mail faktury@vs-net.cz
[Submitted by onas]CDR.CZ - Falešná stránka pro aktualizace Windows
Wednesday 13 February 2008 - 15:27:46
Tým lidí z F-Secure informuje na svém blogu o existenci nového laciného triku, jak uživatele pøimìt k instalaci zákeøného softwaru. Útoèníci si tentokráte vzali na paškál web Microsoft Update, když na svém webu na doménì cfm48.com dosti nešikovnì falšují jeho obsah a vybízejí k urgentní „instalaci“ aktualizace WindowsUpdateAgent30-x86-x64.exe. Pokud si ji uživatel na svém PC spustí, zavede si tak na PC trojského konì, který na nìm zanechá breberku. Ta má za úkol zjišovat pøihlašovací údaje k poštovním úètùm a sbírat e-mailové adresy, které pak nìkam odesílá.

Tak si nejsme zcela jisti, jestli máme nebohé uživatele, kteøí na tento špek skoèí, litovat, nebo si øíci „dobøe jim tak“. Naprostá vìtšina bezpeènostních dìr poèítaèù má totiž pùvod právì mezi klávesnicí a židlí. Fakt, že se takovéto podvody objevují, musí mít pùvod ve skuteènosti, že zabírají na nezanedbatelné procento uživatelù. Jak jinak se ale mají nauèit si dávat vìtší pozor než „exemplárním napadením“? Ono se ne nadarmo øíká, že chybami se èlovìk uèí (a možná i nejlépe).

Pøevzato z www.cdr.cz, odkaz na èlánekDovolená
Tuesday 29 January 2008 - 15:11:22
Od 29.2.2008 do 10.3.2008 odjíždí Ondøej Nìmec na dovolenou. Jak je již zvykem, nadvládu nad sítí pøebírá Jakub Ševèík, samozvaný to obèasný diktátor sítì VS-NET.CZ.

Vzhledem k tomu, že není možné abych zajistil služby v plném rozsahu, opìt budu øešit pouze potíže vzniklé pøi provozu klíèových èástí sítì. Požadavky o servis uživatelských PC nebo problémù nesvázaných pøímo s provozem sítì VS-NET.CZ budu muset po dobu mé vlády odmítat.
Pøípadné chyby sítì mùžete hlásit pomocí sms na soukromé èíslo 608 / 735 281.
Dìkuji za pochopení.

Přejít na stranu   <<        >>  

Tento web je poháněn e107.