Vítejte na stránkách sítě VS-NET.CZ. Pro plný přístup musíte být přihlášen/a.

Counter-Strike Server
Friday 29 July 2011 - 13:29:14
Opět jsme obnovili Counter Strike server. Pro připojení stačí do konzole napsat jen connect 192.168.1.33. Pokud vám to nepůjde informujte mě na e-mail - oňas.Porucha
Sunday 03 May 2009 - 18:09:47
Dnes v Nedìli 3-5-2009 je od dopoledních hodin porucha na optickém kabelu a proto dochází k výpadkùm internetu a velice snížené rychlosti.
Všem klientùm se tímto omlouvám za problémy.
[Submitted by onas]Výpadek internetu
Saturday 28 February 2009 - 19:11:45
Dnes kolem 18té hodiny došlo k výpadku spojení hlavního poskytovatele internetu, na øešení problémù se pracuje.

Za výpadek a problémy s ním spojené se omlouváme.Dovolná mimo ÈR
Sunday 22 February 2009 - 20:26:22
Dobrý den
jako každý rok i letos jedu na týdenní dovolenou do zahranièí.
Mimo ÈR budu od 28.2 do 8.3. Místo mì bude zajišovat nezbytný servis sítì VS-NET.CZ Jakub Ševèík. Zastihnete jej na telefonním èísle 728 330 630 popøípadì osobním èísle .
V dobì mé nepøítomnosti budou øešeny závažné poruchy, dotazy o pøipojení nebo jiné dotazy prosím odložte do doby mého návratu z dovolené.


[Submitted by oòas]Vtipy pro zlepšení nálady
Wednesday 11 February 2009 - 20:03:29
Dojde admin k doktorovi, že je stále nìjaký unavený a neví proè. Doktor mu dá tedy pøedpis a admin spokojený odchází do lékárny pro léky, když si najednou všimne, že doktor mu pøedepsal beta-karoten. Admin si jen povzdychne: "kašlu na to, poèkám si na plnou verzi"Citát:
"Právníci jsou jak atomovky. Já mám svoje, oni maj svoje a když je na sebe pošlem, všechno akorát dojebou"PF 2009
Wednesday 31 December 2008 - 15:07:46
Vše nejlepší a mnoho osobních i pracovních úspìchù Vám do nového roku 2009 pøeje sí


Aktualizace programù ke stažení
Friday 26 December 2008 - 18:16:19
V sekci Ke stažení došlo v posledních dnech k výrazné aktualizaci vìtšiny programù. Byly nahrány nové verze programù a nové programy pøihrány. Vìtšina programù je Vista kompatibilní a poslední kousky, které nejsou s Vistami kompatibilní se budeme snažit nahradit. Uvítáme Vaše pøipomínky a námìty k dalším programùm, které bychom pøidali do sekce Ke stažení.Výmìna hlavního spojedo do Všechovic
Wednesday 19 November 2008 - 15:15:22
Zítra tj. ve ètvrtek 20.listopadu probìhne výmìna hlavního spoje do Všechovic. Výmìna by mìla zaèít kolem 9 hodiny. Pøepoklad 2-3 hodiny. Budu se snažit zajistit provizorní spojení, aby nebyly všechny obce za Všechovicemi odpojeny od internetu.
Toto se týká obcí Všechovice, Malhotice, Provodovice, Rouské, Lhota u Kelèe, Nìmetice, Kunovice, Louèka, Police.
V odpoledních hodinách by mìlo být vše v poøádku.
[Submitted by onas]Navýšení kapacity
Wednesday 19 November 2008 - 15:14:29
Toto pondìlí nám byla navýšena celková kapacita linky na 30 Mb/s.
[Submitted by onas]Plánovaný výpadek Hostýn
Thursday 06 November 2008 - 19:01:10
Vážený zákazníku, dovolte abychom Vás informovali o plánovaném výpadku internetové konektivity, ke kterému dojde v dùsledku servisu páteøního spoje Ceragon mezi nádražím Hulín a Hostýnem. K výluce dojde dne 7.11.2008 (tento pátek) v dobì mezi 05:45 až 06:30 a následnì v dobì 14:00-15:00;
pøedpokládaná doba výpadku služeb je 2 x 20 – 40 minut.

[Submitted by onas]Přejít na stranu       >>  

Tento web je poháněn e107.